Betalingen

Het stallingsgeld dient op de dag dat de stallingstermijn begint in contanten of per pinbetaling te worden voldaan op het kantoor van opdrachtnemer, danwel op de bankrekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.  

Alle overige door opdrachtnemer te leveren diensten dienen vooraf te worden voldaan, hetzij in contanten danwel door overschrijving naar de bankrekening van opdrachtnemer met uitzondering van de kosten van uitgevoerde reparaties, welke altijd achteraf in rekening gebracht zullen worden met een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij naar oordeel van opdrachtgever de kosten van reparaties te hoog zijn en hij betaling vooraf verlangt of een gedeelte daarvan alvorens tot uitvoering van de gewenste reparaties te kunnen overgaan.  

 

Verlenging / beëindiging stallingscontract

Onderhavig contract wordt telkenmale stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd tot aan het moment dat opdrachtgever te kennen geeft niet te willen verlengen, in welk geval opdrachtgever de verplichting heeft de in depot gegeven goederen uiterlijk voor de laatste dag van de stallingstermijn op te halen.  

Tussentijdse beëindiging van het stallingscontract door opdrachtgever is te allen tijde mogelijk in welk geval echter de opdrachtnemer niet gehouden is tot restitutie van een gedeelte van het betaalde stallingsgeld.  

Opdrachtnemer heeft het recht het stallingscontract aan het einde van de stallingstermijn niet te verlengen, danwel het stallingscontract tussentijds te beëindigen. Indien opdrachtnemer niet wil verlengen zal hij hiervan bij opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voor afloop van de stallingstermijn melding maken. Indien opdrachtnemer tussentijds wil beëindigen dan zal hij hiervan zo snel mogelijk melding maken bij opdrachtgever en wordt opdrachtgever na melding een termijn van 30 dagen gegeven om de goederen op te halen.    

 

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de in bewaring genomen goederen indien en voor zover vastgesteld kan worden dat genoemde schade of verlies is ontstaan tijdens de stallingstermijn en op het terrein van opdrachtnemer. Zijn aansprakelijkheid omvat tevens schade welke is ontstaan door brand, vandalisme en buitengewone weersomstandigheden zoals hagel, sneeuw, overstroming en blikseminslag.

 

Opdrachtnemer verplicht zich ter afdekking van voornoemd schaderisico een afdoende verzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is dientengevolge uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van de schadeuitkering van de verzekeringsmaatschappij.

Opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door normale weersinvloeden, waaronder begrepen lekkages, roestvorming, verwering door zonlicht en algemene gebruiksschades inclusief aantasting van de goederen door ongedierte zoals muizen, ratten, slangen, mieren en wespen.    

 

Afhalen en retourneren van goederen

Afhalen van de goederen kan alleen geschieden tijdens de openingstijden van de stalling en dient minimaal 14 dagen voor de gewenste afhaaldatum doorgegeven te worden aan opdrachtnemer.

Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle facturen en/of vorderingen van opdrachtnemer op de afhaaldatum zijn voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet verplicht is de goederen vrij te geven.

Het retourneren van de goederen kan te allen tijde tijdens de openingstijden van de stalling geschieden en behoeft geen nadere voorafgaande mededeling van opdrachtgever.    

 

Transportservice

Indien opdrachtnemer het transport van een caravan of vouwwagen van en naar de camping verzorgt dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De data van transport worden in overleg met opdrachtnemer vastgesteld en worden schriftelijk bevestigd.

Het tijdstip van aflevering wordt bij benadering vastgesteld met een marge van drie uur.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het gewenste campingperceel op de overeengekomen datum en tijdstip van transport leeg is zodat de caravan of vouwwagen op het perceel geplaatst kan worden.

Indien het overeengekomen perceel niet vrij is dan heeft opdrachtnemer het recht de caravan retour te nemen naar de stalling, waarna een nieuwe transportdatum kan worden vastgesteld.

Opdrachtnemer plaatst de caravan in het midden van het perceel en laat, indien gewenst, de sleutels achter bij de receptie van de camping.      

Met betrekking tot het ophalen van de caravan / vouwwagen zorgt opdrachtnemer ervoor dat het geschiedt vóór 12.00 uur.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat de caravan op de overeengekomen datum en tijdstip klaar staat voor transport, dat wil zeggen met ingedraaide poten in het midden van het perceel en met de dissel in de richting van de weg, bij gebreke waarvan door opdrachtnemer extra transportkosten in rekening gebracht kunnen worden.

Indien door toedoen van opdrachtgever het ophalen van de caravan / vouwwagen niet tijdig kan plaatsvinden en de camping dientengevolge extra stageld of anderszins in rekening brengt, dan komen deze extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

In weerwil van hetgeen onder het eerste punt is aangegeven, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht transport niet uit te voeren indien de te vervoeren caravan of vouwwagen technische mankementen vertoont, waaronder begrepen niet functionerende verlichting of remmen en banden die ouder dan zeven jaar zijn, danwel dat weersomstandigheden naar mening van opdrachtnemer een verantwoord transport van de caravan of vouwwagen onmogelijk maakt.

Indien opdrachtnemer technische gebreken ontdekt die transport naar zijn mening onmogelijk maakt, zal opdrachtnemer hierover in contact treden met opdrachtgever en voor het geval dit niet mogelijk mocht zijn, de gebreken indien mogelijk repareren of laten repareren en de kosten daarvan bij opdrachtgever in rekening brengen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het interieur van de caravan of de aldaar aanwezige goederen, hoe dan ook ontstaan.    

 

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties worden in de winterperiode uitgevoerd. Tijdens de vakantieperiode worden alleen urgente reparaties verricht.  

Voor het uitbrengen van de reparatieoffertes wordt € 30,- per offerte in rekening gebracht, welk bedrag wordt verrekend met het factuurbedrag nadat de werkzaamheden conform de offerte zijn beëindigd.

Onderhoud en/of reparatie wordt na verrichte werkzaamheden door middel van een factuur in rekening gebracht. In alle gevallen en te allen tijde kan opdrachtnemer betaling van een deel of gehele offertebedrag verlangen alvorens met de werkzaamheden te beginnen.            

 

Wanbetaling

Indien de stallingskosten niet worden voldaan zoals in deze overeenkomst geregeld, dan wordt deze overeenkomst als beëindigd beschouwd ten gevolge waarvan opdrachtgever de verplichting heeft de in bewaring gegeven goederen zo snel mogelijk op te halen en opdrachtnemer het recht heeft voor elke dag waarmee de uiterste betalingsdatum is overschreden en de goederen niet opgehaald zijn een bedrag van € 10,- per dag in rekening te brengen.  

Indien overige in rekening gebrachte bedragen niet tijdig worden voldaan dan worden in alle gevallen een bedrag van € 25,- in rekening gebracht voor administratiekosten en een vertragingsrente van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum tot aan de dag van algehele betaling waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.  

Gedurende de periode dat het stallingsgeld niet betaald is, is de caravan niet verzekerd.  

In alle gevallen is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot de verkoop van de in bewaring gegeven goederen, indien ondanks herhaalde aanmaningen geen betaling kan worden verkregen.  

Voor het geval de opbrengst van de verkochte goederen hoger is dan de op dat moment bestaande schuld van opdrachtgever dan zal het meerdere overgemaakt worden aan opdrachtgever.  

Indien opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet de vordering ter verdere incasso uit handen te geven, dan komen alle kosten die daaruit voortvloeien zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voor rekening van opdrachtgever.    

 

Veiligheid

Bij het in bewaring geven van een caravan / vouwwagen / camper hoeven de gasflessen niet verwijderd te worden maar worden alle voertuigen aan het begin van de stallingstermijn verplicht onderworpen aan een gaslekcontrole welke door opdrachtnemer zal worden uitgevoerd.  

Gasslangen ouder dan vijf jaar zullen vervangen worden en de overige gasleidingen zullen worden afgeperst ter controle van lekkages waarna opdrachtnemer over de resultaten zal rapporteren. De gaslekcontrole zal elke twee jaar worden uitgevoerd.

 

De kosten van de gaslekcontrole bedragen € 39,50 excl. btw inclusief het vervangen van de gasslang, indien nodig.    

 

Verzekering

Alle bij opdrachtnemer in bewaring gegeven goederen of materialen zijn verzekerd gedurende de periode dat goederen of materialen daadwerkelijk op het terrein bij opdrachtnemer aanwezig zijn.

 

Indien opdrachtgever heeft geopteerd voor uitbreiding van de verzekering voor de periode dat de goederen tijdens de vakantie in gebruik zijn op de camping dan dient opdrachtgever in geval van schade deze binnen 24 uur nadat de schadeveroorzakende omstandigheid zich heeft voorgedaan te melden bij opdrachtnemer, bij gebreke waarvan een schadevergoeding niet zal worden betaald. Voor schades ontstaan op de camping zal per schadegebeurtenis nooit meer dan € 6.000,- uitbetaald kunnen worden.

 

Overige bepalingen

Opdrachtnemer zal uitsluitend en alleen op elektronische wijze communiceren met opdrachtgever en alle relevante correspondentie waaronder facturen versturen naar het in deze overeenkomst door opdrachtgever opgegeven mailadres.

Opdrachtgever verplicht zich wijzigingen van personalia, adres, telefoonnummer en mailadres door te geven aan opdrachtnemer. Het risico voor het niet of niet tijdig ontvangen van berichten van opdrachtnemer komt geheel voor rekening van opdrachtgever.

Geschillen welke voortvloeien uit de inhoud van deze overeenkomst worden ter beslechting voorgelegd aan de competente rechter te Figueres.